logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Política de Privacidad

Aquest e-mail conté una informació confidencial, el contingut del qual pot estar legalment protegit. Si vostè no és el destinatari previst, no pot usar, divulgar, distribuir, copiar o imprimir aquest e-mail. Si ha rebut aquest missatge per equivocació, notifiqui-ho immediatament a la persona que l’ha enviat i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers annexos sense llegir-lo ni gravar-lo, total o parcialment. Gràcies

Este e-mail contiene información confidencial, el contenido de la misma se encuentra protegido por Ley. Cualquier persona distinta a su destinataria tiene prohibida su reproducción, uso, divulgación o impresión total o parcial. Si ha recibido este mensaje por error, notifíquelo de inmediato al remitente borrando el mensaje original juntamente con sus ficheros anexos. Gracias.

This e-mail contains confidential information and its data is protected by Law. Any person different to the addressee has prohibited to reproduce, use, disclosure or total or partial print. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the original message together with any attachments. Thanks.